بازدید کارشناسان موسسه فناوران در ایام نوروز 1397 از دفاتر خدمات الکترونیک شهربه گزار ش روابط عمومی موسسه فناوران شهر

در ایام سال نو،  کارشناسان موسسه فناوران شهر از نحوه ارائه خدمات به شهروندان در ایام نوروز بازدید کردند.

دراین بازدید که در راستای بررسی آمادگی و ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر  در ایام نوروزی صورتگرفت ، ضمن بازدید از بخش های مختلف دفاتر نحوه ارائه خدماتبه مراجعین از نظر  کمی و کیفی و میزان رضایتمندی شهروندان ، مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است:  در ایام نوروزی مدیران و پرسنل ، مستقردر موسسه فناوران شهر پاسخگوی دفاتر بودندprint

تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک 9
تلفن : 7-88932753 دورنگار : 88800601 کد پستی : 1597715511
درباره ما|حریم شخصی کاربران|موسسه فناوران شهر